facebook_pixel

Sykemeldt i eget selskap – ingen sykepenger?

Er du ansatt i ditt eget AS eller har et nært forhold til arbeidsgiveren? Da stiller NAV ekstra strenge krav til dokumentasjon for å betale ut sykepenger.

Når en ansatt blir syk, betaler arbeidsgiver vanligvis for de 16 første dagene av sykefraværet, før NAV tar over utbetalingen av sykepenger. For at NAV skal betale ut sykepenger kreves det at den ansatte dokumenterer inntektstap i sykepengeperioden.

– Når en person er ansatt i sitt eget aksjeselskap eller er har en nær relasjon til arbeidsgiver stilles det ekstra strenge krav til å dokumentere dette inntektsbortfallet, sier Jørgen Brostrøm, som er juridisk HR- og ledelsesrådgiver i Infotjenester.

– Vi har fått en del henvendelser i situasjoner hvor NAV har avslått å betale sykepenger til personer som er ansatte i sitt eget AS, eller som har et nært forhold til arbeidsgiveren, og som ikke godt nok kan dokumentere arbeids- og inntektsforholdet. Ofte handler det om personer som av ulike årsaker ikke tar ut lønn i selskapet, gjerne forbundet med lav likviditet, sier Brostrøm

Vurderer habiliteten

Brostrøm sier at det ekstra strenge kravet til dokumentasjon av inntektsbortfall, eller notoritet som det heter i regelverket, gjelder i mange tilfeller der den ansatte har et nært forhold til firmaet han eller hun jobber i.

– I et rundskriv til folketrygdlovens § 8-3 presiseres det at alle som har et nært forhold til selskapet de jobber i har et særlig krav til å dokumentere tap av inntekt. Dette gjelder når den ansatte har et nært forhold til eier, daglig leder eller styremedlemmer, og kan også gjelde utover klare tilfeller som nær familie eller svigerfamilie. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, blant annet basert på om relasjonen er så nær at den er egnet til å så tvil om habiliteten til den som gir opplysningene, sier Brostrøm.

Dom i trygderetten

Dette understøttes også av trygderetten, som blant annet i en kjennelse fra 2017 (TRR-2016-1922) slo fast at tap av pensjonsgivende inntekt ikke var tilstrekkelig sannsynliggjort.

– I denne kjennelsen slo retten fast at den sykmeldte selv hadde skrevet under som fungerende daglig leder på meldingen om en yrkesskade han selv hadde vært utsatt for. De mente det ikke var samsvar mellom månedslønnen som var oppgitt ved krav om sykepenger og den faktiske inntekten som var utbetalt fra selskapet i månedene før sykmeldingen, og ga NAV rett i at han ikke hadde krav på sykepenger, sier Brostrøm.

Del dette med dine kolleger eller venner: