facebook_pixel

Finnes det en støtteordning for deg og din virksomhet?

Hvem vet om det ikke finnes en aktuell støtteordning for deg og din virksomhet? Alle bedriftsledere bør sjekke ut den omfattende oversikten som Altinn kan by på.

Har du spørsmål, kan du ringe gratistjenesten Bedriftsveiledning på telefon 800 33 840.

Her kan du finne aktuelle støtteordninger for deg og din virksomhet.

Nedenfor ser du en oversikt over støtteordningene som Altinn byr på:

Drifts-/produksjonstilskudd
Eksport og import
Energisparing/miljøtiltak
Etablering
Forskning og utvikling
Investering i fast eiendom og/eller utstyr
Investering mv. i utlandet
Markedsføring
Produktutvikling
Samarbeid/nettverk
Utvikling av eksisterende virksomhet
Veiledning/kurs
Bransjeuavhengige støtteordninger

Les også: Ny støtteordning for å kutte sykefraværet

 

Bergverksdrift, utvinning av råolje og naturgass

CLIMIT – Miljøvennlig gassteknologi
DEMO 2000 – Demonstrasjonsprosjekter i petroleumssektoren
Kraftgaranti – kraftgarantiordningen
MAROFF – Maritim virksomhet og offshore operasjoner
PETROMAKS 2 – Stort program for petroleumsforskning

Elektrisitet-, gass-, damp- og vannforsyning, renovasjon, gjenvinning

GASSMAKS – Økt verdiskaping i naturgasskjeden
Introduksjon av ny teknologi
Kraftgaranti – kraftgarantiordningen
Program for biogassproduksjon

Fiske, fangst, akvakultur

Fiskebåtfinansiering
Garantiordningen for fiskere
HAVBRUK
Mabit
Refusjon av mineraloljeavgift
Tilskudd til maritim utvikling

Industri; produksjon og reparasjon av ulike industrivarer

Byggelånsgaranti – bygging/ombygging av skip ved norske verft
Kraftgaranti – kraftgarantiordningen
MAROFF – Maritim virksomhet og offshore operasjoner
Regional transportstøtte
Tilskudd til kraftintensiv industri
Tilskudd til maritim utvikling

Transport og lagring

MAROFF – Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Faglig, vitenskapelig, teknisk, forretningsmessig tjenesteyting

Reisetilskudd for designere og arkitekter
VERDIKT – Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT

Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter

BarentsKult
Billedbøker for barn og unge
Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg
Det Norske Komponistfond
Distribusjonsstøtte
Distribusjonstilskudd til aviser i Finnmark
Fond for lyd og bilde
Fond for utøvende kunstnere
Innkjøpsordningene for litteratur
Komponistenes Vederlagsfond
MEDIA Mundus
Musikkutstyrsordningen (MUO)
Norsk filminstitutts stipendordninger
Produksjonsstøtte til tidsskrift
Produksjonstilskudd til dagsaviser
Produsentstøtte
Prosjektstøtte – andre musikktiltak
Reisestøtte for journalister i Barentsregionen
Reisestøtte til profesjonelle musikeres konserter i utlandet
Samerådets kulturstøtte
Statens kunstnerstipend
Statens utstillingsstipend
Støtte til barne- og ungdomskultur
Støtte til bestillingsverk
Støtte til billedkunst
Støtte til etterutdanning
Støtte til fonograminnspillinger
Støtte til internasjonalt kunst- og kultursamarbeid
Støtte til kulturvern
Støtte til markedstiltak
Støtte til musikkensembler
Støtte til nordisk kultur
Støtte til nordiske film og TV-produksjoner
Støtte til nynorsk litteratur
Støtte til pilotprosjekt
Støtte til profesjonelle billedkunstprosjekter i utlandet
Støtte til scenekunst
Tegneserier
Tekstforfatterfondet
Tilskudd – rom for kunst
Tilskudd til festivaler mv.
Tilskudd til manuskriptutvikling
Tilskudd til musikkfestivaler
Tilskudd til nasjonale kulturbygg
Tilskudd til regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur
Tilskudd til samiske aviser
Tilskuddsordning for interaktive produksjoner
Tilskuddsordningen for lokalkringkastingsformål
Tilskuddsordninger for dokumentarfilm
Tilskuddsordninger for fjernsynsserier
Tilskuddsordninger for kinofilm
Tilskuddsordninger for kortfilm
Tilskuddsordninger for lansering
Tilskuddsordninger fra Nordnorsk filmsenter
Tilskuddsordninger fra Sørnorsk filmsenter
Tilskuddsordninger fra Vestnorsk filmsenter

Varehandel, reparasjon av motorvogner mv.

Merkur-programmet

Helse- og sosialtjenester, undervisning

Tilskudd til drift av barnehager
Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler
Tilskudd til private skoler

Informasjon og kommunikasjon

Distribusjonstilskudd til aviser i Finnmark
Produksjonstilskudd til dagsaviser
Reisestøtte for journalister i Barentsregionen
Støtte til anvendt medieforskning
Støtte til nynorsk litteratur
Støtte til pilotprosjekt
Tilskudd til minoritetsspråkelige publikasjoner

Jordbruk, skogbruk, jakt og viltstell

Bygdeutviklingsmidler (BU-midler)
Erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i landbruket
Erstatning i plante- og honningproduksjon
Etablererstipend til bygdeutvikling
Investeringer – tradisjonelt landbruk
Investeringer i bolig på gårdsbruk
Investeringer til tilleggsnæring i landbruk
Lån til kjøp av landbrukseiendom
Miljøprogram i jordbruket
Naturskadeerstatning
Praktikantordningen i landbruket
Pristilskudd innen landbruket
Produksjonstilskudd i jordbruket
Reindrift – distriktstilskudd
Reindrift – støtte til kvinnerettede tiltak
Reindrift – støtte til utviklings- og investeringstiltak
Reindrift – tilskudd til gjeterhytter
Støtte innenfor skogbruk
Støtte til markedstiltak i jordbruket
Tilskudd til bioenergianlegg
Tilskudd til innovativ bruk av tre
Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag
Tilskudd til transport av rein
Tilskudd til økologisk landbruk
Utviklingsprogram for grønt reiseliv
Velferdsordninger i landbruket

Del dette med dine kolleger eller venner: