facebook_pixel

Nye minstelønnsatser

Fra 1. juni gjelder nye minstelønnssatser i alle næringene som har allmenngjorte tariffavtaler. Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen det spesifikke området, selv om man ikke er en del av avtalen. Allmenngjøring av tariffavtaler er et av flere virkemidler for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge.

Kilde: Arbeidstilsynet.no

Hvem gjelder forskriftene for?

Forskriftene gjelder for faglærte og ufaglærte arbeidstakere. Med faglært arbeidstaker menes en arbeidstaker med offentlig godkjent fagbrev eller tilsvarende formell utdannelse innenfor det fagfelt arbeidstaker utfører arbeid. Ufaglært arbeidstaker har ikke slikt fagbrev. I forskriften som gjelder for skips- og verftsindustrien skilles det også mellom fagarbeidere, spesialarbeidere og hjelpearbeidere.

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester og for ansatte som utfører renhold. Den gjelder ikke for ansatte som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett.

Forskriftene gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Les også: Kjenn rettighetene dine på jobb

 

Ansvar
Virksomheter som utfører slike arbeidsoppdrag har ansvar for at bestemmelsene i disse forskriftene gjennomføres. Ansvaret gjelder for arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

 

Lønn – Byggeplasser

Minstelønn per time:

 • For faglærte: 197,60 kroner
 • For ufaglærte uten bransjeerfaring: 177,80 kroner
 • For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 185,80 kroner
 • For arbeidstakere under 18 år: 119,30 kroner

Satsene gjelder fra 1. juni 2017.

Overtidstillegg

Tariffavtalens bestemmelser om overtid er ikke allmenngjort. Arbeidsmiljølovens bestemmelse gjelder dersom det ikke er avtalt gunstigere overtidstillegg. Etter arbeidsmiljøloven § 10-6 (11) skal det utbetales et overtidstillegg på 40 % av timesatsen.

Les også: Vil skattlegge arbeidsgiver når ansatte får ytelser fra andre

Lønn – Skips- og verftsindustrien

Arbeidstakere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien, jf. § 2 i forskriften, skal ha en lønn per time på minst:

 • For fagarbeidere:  169,94 kroner
 • For spesialarbeidere: 162,22 kroner
 • For hjelpearbeidere: 154,59 kroner

Med unntak for arbeidstakere som blir inntatt på arbeidsstedet skal det for arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, betales et tillegg per time på:

 • For fagarbeidere: 33,99 kroner
 • For spesialarbeidere: 32,44 kroner
 • For hjelpearbeidere: 30,92 kroner

Skiftarbeid

På arbeidsplasser med skiftarbeid skal det betales et tillegg per time på:

 • For toskiftarbeid (36,5 timer per uke):
  1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet
  2. skift: 18,20 kroner
  For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: 38,89 kroner
  Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: 55,76 kroner
  Enhver time utover kl. 24.00 betales med tillegg som for 3. skift.
 • For treskiftarbeid (35,5 timer per uke):
  1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet
  2. skift: 18,76 kroner
  3. skift: 27,92 kroner
  For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: 40,02 kroner
  Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: 57,33 kroner
 • For helkontinuerlig treskiftarbeid (33,6 timer pr. uke):
  1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet
  2. skift: 19,88 kroner
  3. skift: 29,49 kroner
  For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: 42,25 kroner
  Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: 60,58 kroner

Omregning fra ordinær arbeidstid

Ved omregning fra ordinær arbeidstid, 37,5 timer pr. uke, til avvikende arbeidstidsordninger, brukes følgende tabell:

 • Fra 37,5 timer – 36,5 timer: 2,74 %
 • Fra 37,5 timer – 35,5 timer: 5,63 %
 • Fra 37,5 timer – 33,6 timer: 11,61 %

Overtidstillegg

Det skal betales et tillegg for arbeid utover ordinær arbeidstid med 50 % av timesatsen. For arbeid utover ordinær arbeidstid i tidsrommet mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 og på søndager og helligdager skal det betales et tillegg på 100 % av timesatsen.

Satsene gjelder fra 1. juni 2017.

 

Les også: Disse regelendringene bør du kjenne til

 

Lønn – Jordbruk- og gartnerinæringene

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til forskriften skal minst ha en lønn per time på:

Ferie- og innhøstingshjelp

 • Arbeidstakere under 18 år: 95,15 kroner
 • Over 18 år – ansatt inntil 12 uker: 115,15 kroner
 • Over 18 år – ansatt mellom 12-24 uker (3-6 måneder): 120,65 kroner

Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 måneder skal ha lønn som ufaglært fast ansatt.

Fast ansatte arbeidstakere

 • Ufaglærte arbeidstakere: 135,05 kroner
 • Arbeidstakere under 18 år: 104,65 kroner
 • Tillegg for fagarbeidere: 11,- kroner

Helge-/helligdagstillegg for røktere/avløsere i fast turnus

Det betales ett tillegg på 25 % per arbeidet time
1) mellom lørdager klokken 13 og søndager klokken 24
2) mellom klokken 13 og 24 jul- og nyttårsaften
3) mellom klokken 00 og 24 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai.

Praktikanter

Praktikanter lønnes med minst 70 % av satsen for ufaglærte fast ansatte arbeidstakere. Se over.

Refusjon av utgifter

Ytelser som betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsending av arbeidstaker, for eksempel reiseutgifter, kost og losji, skal ikke regnes som lønn etter forskriften.

Overtidstillegg

I jordbruk og gartnerinæringene er ikke tariffavtalens bestemmelser om overtid allmenngjort. Arbeidsmiljølovens bestemmelse gjelder dersom det ikke er avtalt gunstigere overtidstillegg. Etter arbeidsmiljøloven § 10-6 (11) skal det utbetales et overtidstillegg på 40 % av timesatsen.

Satsene gjelder fra 1. juni 2017.

Lønn – Renhold

Arbeidstakere som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 177,63 kroner.
Arbeidstakere under 18 år som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 129,59 kroner.

Overtid/tillegg

For arbeid mellom klokken 21.00 og 06.00 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 26 kroner per time.

Satsene gjelder fra 1. juni 2017.

Lønn – Fiskeindustribedrifter

Fagarbeidere og produksjonsarbeidere med dertil hørende arbeidsoperasjoner, lagerarbeidere, transport, vakthold, rengjøring og kantine, håndverkere, reparatører, arbeidsledere, kontrollører, instruktører og kjølemaskinister/kuldemaskinister, jf. § 2 i forskriften, skal minst ha lønn per time på:

 • For fagarbeidere: 187,20 kroner
 • For produksjonsarbeidere: 176,70 kroner

Arbeidstakere under 18 år som utfører arbeid i henhold til forskriften § 2, skal minst ha en lønn per time på 80 % av minstelønnssatsen.

Arbeidstakere over 17 år som har arbeidet 12 uker i bedriften skal lønnes i henhold til de lønnsgrupper deres arbeid hører inn under. Skoleungdom beholder opparbeidet lønnsansiennitet fra det ene året til det neste i samme bransje. Lønnsansiennitet opparbeidet som unge arbeidstakere gjelder også ved oppnåelse av voksen alder 18 år.

Skiftarbeid

På arbeidsplasser med skiftarbeid skal det betales et tillegg til timesatsen på:

 • Toskiftsarbeid: 20 % av minstelønnssatsene
 • Treskiftsarbeid: 25 % av minstelønnssatsene

Satsene gjelder fra 1. juni 2017.

Lønn – Elektrofag

Gjelder ikke for petroleumsvirksomhet til havs.

Arbeidstakere som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l. skal ha en lønn per time på minst:

 • For faglærte som utfører fagarbeid: 210,40 kroner
 • For andre arbeidstakere: 183,06 kroner

Skiftarbeid

Ved skiftarbeid skal det betales et tillegg til timesatsen på:

 • Toskiftsarbeid: 17 % av minstelønnssatsen
 • Treskiftsarbeid: 27,3 % av minstelønnssatsen

Satsene gjelder fra 1. juni 2017.

Lønn – Godstransport på vei

Gjelder for arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn. Gjelder også for arbeidstakere i bedrifter som er etablert utenfor Norge dersom transporten er en tjenesteytelse etter arbeidsmiljøloven § 1-7 (utsendt arbeidstaker).

Arbeidstakere som utfører godstransport på vei (med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn) skal ha en lønn per time på minst: 167,65 kroner

Gjelder ikke ved transport av virksomhetens egne varer.

Satsen gjelder fra 1. juni 2017.

Lønn – Persontransport med turbil

Gjelder for alle arbeidstakere i bedrifter som utfører persontransport med turvogn eller buss når transporten ikke krever tildeling av løyve ved konkurranse (etter yrkestransportlova § 8).

Arbeidstakere i bedrifter som utfører persontransport med turvogn eller buss skal ha en lønn per time på minst: 154,57 kroner

Gjelder også for arbeidstakere i utenlandske virksomheter, forutsatt at transportoppdraget er organisert på en måte som innebærer utsending av arbeidstakere som ledd i en midlertidig tjenesteytelse, slik dette er definert i arbeidsmiljøloven § 1-7.

Gjelder ikke lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Satsene gjelder fra 1. juni 2017.

Arbeidstid

Arbeidstid er allmenngjort i skips- og verftsindustrien. I de andre bransjene er ikke arbeidstid allmenngjort. Arbeidsmiljølovens regler gjelder derfor for disse.

Utgifter til reise, kost og losji

For arbeidsoppdrag på byggeplasser, i skips- og verftsindustrien og innen renhold hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt, og for et rimelig antall hjemreiser.

Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning og lignende kan avtales.

For arbeidstakere som utfører godstransport på vei (med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn) skal det ved transportoppdrag med planlagt overnatting, utbetales diett i henhold til det norske myndigheter til enhver tid godkjenner som skattefri diett. Det utbetales 1/3 diettsats per påbegynt 8. time.

Personlig verneutstyr

Arbeidsgiver skal stille med nødvendig personlig verneutstyr som er tilpasset årstiden og aktiviteten på arbeidsplassen.

Informasjonsplikt, påseplikt og innsynsrett

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at de allmenngjorte vilkårene følges. Men flere andre aktører har plikter og rettigheter i denne forbindelse:

 • Den som engasjerer/bestiller et arbeid/en tjeneste fra en leverandør/entreprenør eller underleverandør har informasjonsplikt om disse bestemmelsene.
 • Hovedleverandøren skal påse at de allmenngjorte vilkårene følges av underleverandører og underentreprenører.
 • Tillitsvalgte i hovedleverandørens virksomhet kan begjære innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som utfører arbeid innenfor områder med allmenngjorte tariffavtaler.

Unntak

Reglene kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtale, eller etter de lover som gjelder i det landet de kommer fra.

Oppholdsrett for arbeidstakere som er EU/EØS/EFTA-borgere

Arbeidstakere som er statsborgere av et EU/EØS/EFTA-land, trenger ikke lenger søke om oppholdstillatelse i Norge, men kan registrere seg elektronisk på nettsidene til Utlendingsdirektoratet (UDI) . Se lenke i den høyre margen.

Deretter må de som registrerer seg møte opp hos politiet eller hos et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Statsborgere av EU/EØS/EFTA-land har med gyldig identitetskort eller pass, oppholdsrett i tre måneder i Norge.

Arbeidstilsynets rolle

Arbeidstilsynet i Norge fører tilsyn med at disse reglene overholdes. Ved brudd på reglene kan Arbeidstilsynet gi virksomheten pålegg, tvangsmulkt, stanse arbeidet, eller anmelde forholdet til politiet.

 

 

Del dette med dine kolleger eller venner: