Praktisk styrearbeid - Produktbilde

Del dette med dine kolleger eller venner:

Praktisk Styrearbeid

Det er skrevet mange bøker om styrearbeid med ulik vinkling. Adekvat Info AS velger å fokusere på de formelle sidene ved styrearbeidet.

Hovedfokus vil ligge på det formelle, men det er også lagt vekt på det praktiske slik at man kan utføre styrefunksjonen på en god måte.

Et annet viktig tema er strategiarbeid.
Styret er – og bør være – premissleverandør for å stake ut en strategisk kurs for selskapet. Men hvilken rolle har så daglig leder i dette arbeidet? Daglig leder er ofte den som er premissleverandør til arbeidet og den som må sørge for den praktiske gjennomføringen av den strategi styret velger.

 

Les mer

 79

Del dette med dine kolleger eller venner:

Mer informasjon om boken

Styrearbeid i SMB bedrifter

Vi har gjennom de siste årene sett en klar tendens til at interessen for spørsmål knyttet til styre og styrearbeid i små og mellomstore bedrifter har vært økende, både i faglitteraturen og i politiske debatter. Dette skyldes blant annet den betydning små og mellomstore bedrifter har og hvilket ansvar styrene har i forhold til lovgiver og myndigheter.

Dette har medført at det i SMB-bedrifter blir mer vanlig at man i styret knytter til seg personer med den kompetanse og erfaring selskapets ledelse mangler. Eller personer som har et nettverk som er spesielt interessant for bedriftens utvikling.

 

INNHOLDSOVERSIKT TIL E-BOKEN PRAKTISK STYREARBEID:

Styrearbeid i SMB bedrifter
Det snakkes om SMB bedrifter, og hva er egentlig det?
Forskjeller mellom AS og ASA
Styrets plass
Generelle krav til Styrearbeid
Rollefordeling i styret
Ansattes rett til å velge styremedlemmer
Andre viktige pålegg og krav
Oversikt over aksjonærene
Styrets sammensetning
Styreevaluering
Styrets ansvar og oppgaver
Det overordnede ansvar
Styrets hovedansvar
Styrets leder
Daglig leder
Ansvaret generelt
Protokoller styret er pålagt å føre
Aksjeeierbok
Generalforsamlingsprotokoll
Styreprotokoller
Revisjonsprotokoll
Styrets årsberetning
Samspillet mellom daglig leder og styret
Daglig leders rolle
Kort oppsummering – fordeling av ansvar:
Daglig leders rapportering til styret
En daglig leder har nå to sentrale områder å forholde seg til:
Det viktigste innholdet i en slik rapport er:
Hvordan skal rapportene se ut?
Generalforsamlings ABC
Husk tidsfrist: 30. juni!
Agenda er…
Hvilke saker skal varsles
Møterett og plikt
Stemmeretten
Honorering
Melding om endringer i styret
Strategiarbeidet
Praktisk strategiarbeid
Noen strategidefinisjoner
Effektivisering av styrearbeidet
Styreinstruks
Årsplan for styret
Struktur på styremøtene
Kreditt og sikkerhetsstillelse i forhold til aksjeeiere
Konvertering av gjeld til aksjekapital
Kapitalutvidelse, emisjoner i SMB bedrifter
Typiske situasjoner som initierer kapitalutvidelse
Viktige vurderinger ved kapitalutvidelser
Prising av selskapet
Strategisk vurdering av antall emisjoner og når?
Erstatningsansvar
Hvorfor tegne styreansvarsforsikring?
Kravene til likestilling
Forretningsetikk og retningslinjer
Egen virksomhet
Samarbeidspartnere/leverandører
Grunnlag for retningslinjene
Tips og råd til styret
Styremedlemmets egne kjøreregler
5 vanlige styretabber
For mye tillit og høflighet i styrerommet?

 

Antall sider

57

Tema

Styrearbeid

Forfatter

Fagpersoner hos Infotjenester og Adekvat

Type

e-Bok

Utgivelsesår

2017