Sykefraværsarbeid-produktbilde

Del dette med dine kolleger eller venner:

Sykefraværsarbeid

For en småbedriftsleder som skal og må følge opp en syk medarbeider kan det virke omfattende, komplisert og tidkrevende. I denne eboken vil du få en enkel og grunnleggende inføring i sykefraværsarbeidet for din virksomhet.

Reglene er de samme for små som store bedrifter for oppfølging av sykemeldte medarbeidere.
Utfordringen for de mindre virksomhetene er at de ikke har en egen HR-avdeling eller en dedikert HR-ansvarlig.

derfor er det ekstra viktig å ha enkle men tydelige rutiner, slik at man får fulgt opp sykefraværsarbeidet så tidlig som mulig.

Gevinsten er jo å få den sykemeldte så fort som mulig tilbake i arbeidt, noe de små virksomhetene er ekstra avhenging av!

Les mer

 79

Del dette med dine kolleger eller venner:

Mer informasjon om boken

I denne eboken får du en god oversikt over de viktigste temaene i sykefraværsarbedet slik som:

Hva er sykefravær og hva er det ikke, Inkluderene arbeidsliv – IA, kortidsfravær, legemeldt sykefravær, oppfølging av sykemeldt, avslutning av arbeidsforhold m.m.


NB! Sykefravær er ikke lengre en privatsak.

Nå har arbeidsgiver og medarbeidere klare plikter overfor hverandre. Medarbeiderne skal melde fra om fraværet tidligst mulig. De skal opplyse om hva de kan eller ikke kan gjøre i jobben og samarbeide om å finne løsninger. Arbeidsgiveren har ansvar for oppfølgingsplanen og skal sammen med medarbeideren finne løsninger slik at veien tilbake til jobb blir kort.

 

OVERSIKT OVER HELE INNHOLDET I EBOKEN:


Hva er sykefravær (og hva er det ikke)?

Definisjon på sykefravær
Vis omsorg
Eksempler på hva som IKKE er sykefravær
Sorgreaksjoner
Konflikter på arbeidsplassen
Økonomiske problemer, permittering eller konkurs
Svangerskap
Alkoholmisbruk
Narkomani
Alternativ til sykefravær og sykepenger
Typer av sykefravær
Hvorfor jobbe med sykefravær?
Hvem betaler for sykefraværet?
Arbeidsavklaringspenger fra NAV – etter det første året
Uføretrygd fra NAV
Hvordan forebygge sykefravær?
Ansatte som har hatt sykefravær eller helseplager (tertiærforebygging)
Trening halverte sykefraværet
Inkluderende arbeidsliv – IA
Idebanken for sykefraværsarbeidet
Ofte stilte spørsmål
Korttidsfravær
Egenmeldt sykefravær
Egenmeldingsskjema
Regler for egenmelding
Tap av rett til egenmelding
Oppfølging av hyppig korttidsfravær
Legemeldt sykefravær
Aktivitetskrav
Avventende sykmelding
Gradert sykemelding
Oppfølging av sykmeldt
Innledning
Arbeidstaker må samarbeide
Den gode dialogen: Fundament for all sykefraværsoppfølging
Første fase: 1 – 3 dager
Andre fase: 4 uker
Tredje fase: 7 uker
Fjerde fase: 8 uker
Femte fase: 26 uker
Sjette fase: Over 12 måneder
Avslutning av arbeidsforhold
Når og hvordan kan et arbeidsforhold avsluttes pga. sykdom?
Tips og råd
8 råd for en god sykefraværsoppfølging:
Ti plikter for arbeidstaker som er syk
Sykefravær bør ikke varsles på SMS eller epost
Må kontakte sjefen ved sykdom i ferien
Tilrettelegging og oppfølging av sykemeldt arbeidstaker

 

Antall sider

45

Tema

Sykefraværsarbeid

Forfatter

Fagpersoner hos Infotjenester og Adekvat

Type

e-Bok

Utgivelsesår

2017