facebook_pixel

Disse regelendringene bør du kjenne til

En lang rekke nye regler ble innført fra årsskiftet 2017. Her har Infotjenesters rådgivere oppsummert de viktigste regelendringene innen lønn, regnskap, skatt, avgift og HMS.

Infotjenesters rådgivere overvåker kontinuerlig regelverket som gjelder arbeidslivet, og sikrer at håndbøker og Faghjelp-produktene alltid er oppdatert med gjeldende regelverk.

Som alltid er det mange regler som trer i kraft ved årsskiftet.

Her er oversikten Infotjenesters rådgivere har satt opp over regelendringer som trer i kraft 1. januar 2017.

Les også: Slik blir reisesatsene for 2017

Lønn

 • En rekke nye forskuddssatser. Forskuddssatser er satser satt av Skattedirektoratet og viser hvor mye som kan utbetales skattefritt til arbeidstakere.
 • Den skattefrie satsen for kilometergodtgjørelse reduseres med kr 0,30 til kr 3,50.
 • Ny inntektsbeskrivelse på lønn ved dødsfall. Får betydning for hvordan arbeidsgivere skal innrapportere opptjent lønn før dødsfall.
 • Ny inntektsbeskrivelse for trekk i lønn ved ferieavvikling. Fast lønn skal ikke lenger reduseres med trekket, men oppgis i sin helhet. Feriepengene og lønnstrekket ved ferieavviklingen skal også oppgis i sin helhet. Får betydning for arbeidsgivers innrapportering på a-melding.
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet har offentliggjort endringer i særavtalene for reiser innenlands og utenlands.
 • EFTA-domstolens avgjørelse om å oppheve deler av den norske ordningen for arbeidsgiveravgift innen ambulerende virksomhet videreføres i 2017. Det har pr. dato ikke kommet noen ny godkjenning fra ESA, og det betyr i praksis at Stortingets vedtak for 2016 må videreføres i 2017. Får betydning for arbeidsgivere som har ansatte som ambulerer til kommuner i andre avgiftssoner enn der bedriften er registrert.
 • Skattefri grense ved kjøp av aksjer i bedriften dobles fra kr 1 500 til kr 3 000
 • Det er innført skattefritak for enkelte sikkerhetstiltak finansiert av arbeidsgiver. Dette kan for eksempel være utgifter til alarmanlegg i ansattes hjem.

Les også: Utbetaling av feriepenger i januar


Regnskap, skatt og avgift

 • Ny momsoppgave, «Skattemelding for merverdiavgift». Alle momsregistrerte selskaper i Norge må få nye versjoner av regnskapssystemene sin, med nye momskoder
 • Selskaper som importerer varer skal ikke lenger betale importmoms til Tollvesenet
  • importmomsen gjøres opp sin helhet på den nye meldingen
  • for selskaper med fradragsrett for moms er dette et nullspill, da de fører opp importmomsen de normalt skulle betalt i en post og tilsvarende beløp i en annen post (siden de har fradrag)
  • Det trer i kraft en ny skatteforvaltningslov fra 2017
   • denne omfatter både skatt, mva og regnskapsføring
   • innebærer i utgangspunktet ingen materielle endringer, bortsett fra
    • at sanksjoner og straff skjerpes, ved at ileggelse av tilleggsskatt og bøter/gebyrer gis på et tidligere tidspunkt og i flere tilfeller og
    • at en god del begreper endrer navn, f.eks. forsvinner selvangivelse, ligning og termin som begreper
 • Selskapsskatten reduseres fra 25% til 24%
 • Utbytteskatten økes fra 28,75% til 29,76%
 • Det innføres en finansskatt på 5% for finansierings- og forsikringsselskaper. Denne skal beregnes av samme grunnlag som arbeidsgiveravgiften.
 • Skattefunnordningen utvides ved at fradragsgrensene økes med inntil kr 10 mill.
 • Avskrivningssats for saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser mv.) økes til 24%. Samtidig fjernes startavskrivningene på 10% i saldogruppe

Les også: Øker skatten på kjøregodtgjørelse


Helse, miljø og sikkerhet – HMS

 • Vold og trusler om vold tas inn i arbeidsmiljøforskriftene på samme måte som annet spesielt risikofylt arbeid. Dermed blir det spesifikke krav til informasjon, opplæring, kartlegging, risikovurdering og oppfølging. I hovedsak kommer endringene gjennom et nytt kapittel 23 A i forskrift om utførelse av arbeid.

Les også: 5 tips for godt HMS-arbeid

 

Relevante kurs hos Infotjenester: 

 

 

Del dette med dine kolleger eller venner: