facebook_pixel

Ti plikter for arbeidstaker som er syk

Arbeidsplassen er det viktigste stedet for å forebygge og følge opp sykefravær. Både arbeidstakeren og arbeidsgiveren har plikter for at oppfølgingsarbeidet blir fulgt opp på en ordentlig måte.

Kilde: Isabell Appelgren, rådgiver hos Infotjenester

Jo tidligere man kommer i gang med å følge opp sykmeldte, desto større er sannsynligheten for at man unngår unødig langvarig sykefravær. Aarbeidsgiver skal sørge for at det lages en oppfølgingsplan, og hvis sykefraværet strekker ut i tid skal arbeidstaker innkalle til et dialogmøte.

Les også: – Nordmenn sykmeldes for lett

Derfor er det viktig at du som arbeidstaker følger disse ti pliktene:

  1. Gi beskjed til nærmeste leder om sykefravær så tidlig som mulig, senest innen arbeidsdagens slutt
  2. I egenmeldingsperioden avklare funksjonsevne, om fraværet er arbeidsrelatert, og forventet fraværslengde
  3. Fylle ut egenmelding når arbeidstakeren gjenopptar arbeidet etter sykefraværet
  4. Forberede seg på samtale med leder gjennom å tenke gjennom om det er mulig å gjøre andre oppgaver og hva som skal til for at andre oppgaver kan utføres (tilretteleggingsbehov)
  5. Levere sykmelding fra lege til arbeidsgiver innen 14 dager etter at egenmeldingsperioden har løpt ut
  6. Ved sykmelding formidle informasjon om egen funksjonsevne, antatt varighet på fraværet og tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen (men ikke plikt til å oppgi diagnose eller private opplysninger)
  7. Være innstilt på å gjøre andre oppgaver i perioden hvis det gir raskere retur til jobb
  8. Bidra aktivt i utforming og gjennomføring av oppfølgingsplan som skal foreligge senest 4 uker etter sykmelding
  9. Møte til dialogmøte innkalt av arbeidsgiver, senest etter 7 uker (kan velge at legen ikke skal komme, og får lov å ta med tillitsvalgt eller verneombud)
  10. Møte til dialogmøte som NAV innkaller til

 

Relaterte artikler:
Sykefravær bør ikke varsles på SMS
Sykmeldt, men jobber for andre
Sykmelding skal bare brukes ved sykdom

 

Del dette med dine kolleger eller venner: